ODKAZY

ODKAZY


Weby o dalších českých a moravských skladatelích a výkonných umělcích

Antonín Dvořák
Leoš Janáček
Vítězslava Kaprálová
Bohuslav Martinů
Vítězslav Novák
Václav Smetáček
Bedřich Smetana
Josef Suk

Další weby

Dokumentace k české hudební kultuře 1945–1989
Brno – město hudby

LITERATURA A PRAMENY


Lexika

Internetová encyklopedie dějin Brna

▪ ČERNUŠÁK, Gracian – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko (eds.). Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. 1., A-L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.

▪ ČERNUŠÁK, Gracian – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko (eds.). Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. 2, M-Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

▪ ČERNUŠÁK, Gracian (ed.). Pazdírkův hudební slovník naučný. I. Část věcná. V Brně: Nákladem Ol. Pazdírka, 1929.

▪ ČERNUŠÁK, Gracian – HELFERT, Vladimír (eds.). Pazdírkův hudební slovník naučný. II., sv. prvý. Část osobní. A–K. V Brně: Ol. Pazdírek, 1937.

▪ HOSTOMSKÁ, Anna. Opera: průvodce operní tvorbou. Praha: NS Svoboda, 2018, s. 893–895. ISBN 978-80-205-0637-5

▪ MACEK, Petr – FUKAČ, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří (eds.). Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9

▪ JANOTA, Dalibor – KUČERA, Jan Pavel. Malá encyklopedie české opery. Praha: Paseka, 1999.

▪ SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník II. Čeští skladatelé. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 72–73. ISBN 978-80-210-5642-8

▪ ŠLECHTOVÁ, Alena a Josef LEVORA. Členové České akademie věd a umění 1890-1952. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1066-1

▪ ZAPLETAL, Petar. Chlubna, Osvald. In: MARTÍNKOVÁ, Alena. Čeští skladatelé současnosti. Praha: Panton, 1985.

▪ Chlubna, Osvald. In: Masarykův slovník naučný. Díl 3 H–Kn. Praha: Československý kompas, 1257, s. 478.

▪ Chlubna, Osvald. In: GARDAVSKÝ, Čeněk. Skladatelé dneška. Praha: Panton, 1961,
s. 96–97.

▪ Chlubna, Osvald. In: Tschechische Komponisten von heute. Praha: Verband tschechoslowakischen Komponisten, 1957, s. 102–106.


Katalogy děl

▪ HALBREICH, Harry. Bohuslav Martinů. Werkverzeichnis und Biographie.. Mainz: Schott, c2007. ISBN 978-3-7957-0565-7

▪ KRATOCHVÍLOVÁ, Markéta. Otakar Ostrčil. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2018. ISBN 978-80-87773-57-4

▪ NOUZA, Zdeněk – NOVÝ, Miroslav. Josef Suk: tematický katalog skladeb (JSkat). Praha: Editio Bärenreiter, 2005. ISBN 80-86385-30-2

▪ PETRŽELKA, Ivan. Vilém Petrželka: soupis díla a bibliografie: (1889–1967). Praha: Městská knihovna, 1988. Metodické listy a bibliografie Městské knihovny v Praze.

▪ PIVODA, Ondřej – SPURNÝ, Lubomír. Pavel Haas. A Catalogue of the Music and Writings. Praha: Bärenreiter, 2022. ISBN 978-80-86385-42-6

▪ SCHNIERER, Miloš – PEŘINOVÁ, Ludmila. Vítězslav Novák: Tematický a bibliografický katalog. Praha: Editio Praga, 1999. ISBN 80-7058-473-4

▪ SIMEONE, Nigel – TYRRELL, John – NĚMCOVÁ, Alena. Janáček's works: a catalogue of the music and writings of Leoš Janáček. Oxford: Clarendon Press, 1997. ISBN 978-0-19-816446-3


Monografie

▪ BÁRTOVÁ, Jindřiška. Muzikolog Jiří Vysloužil. Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. ISBN 978-80-7460-136-1

▪ BEZECNÝ, Emil. Repetitorium dějin hudby. V Praze: Nákladem Obecné Jednoty Cyrilské, 1927, s. 104. Knihovna Cyril, čís. 4.

▪ BORECKÝ, Jaromír. Stručný přehled dějin české hudby. V Praze: Mojmír Urbánek, 1928, s. 179.

▪ CMÍRAL, Adolf. Základní pojmy hudební. Praha: SHV, 1962, s. 293.

▪ HELFERT, Vladimír. Česká moderní hudba. Studie o české hudební tvořivosti. Praha: Tempo, 1937. Knihovna Tempa, svazek první.

▪ KOLÁČKOVÁ, Yvetta et al. Česká filharmonie 100plus10. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1422-5

▪ KUNA, Milan. Václav Talich 1883–1961: šťastný i hořký úděl dirigenta. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1793-2

▪ PAŠEK, Martin. Osvald Chlubna a jeho první smyčcový kvartet: geneze, analýza, recepce, kritická edice. Brno: Moravská zemská knihovna, 2021. ISBN 978‑80‑7051‑316‑3

▪ PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiojournal, 1935.

▪ PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Život a dílo skladatele. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. ISBN 80‑85048‑41‑8

▪ SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů. 22 let obnovené činnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7545-0

▪ SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961, s. 94–96.

▪ ŠEFL, Vladimír. O věčné touze: příběh dirigenta národního umělce profesora Františka Stupky. Praha: Panton, 1975.

▪ ŠTĚDROŇ, Bohumír. Leoš Janáček: vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1986.

▪ TRKANOVÁ, Marie. U Janáčků. Brno: Š. Ryšavý nakladatelství, 1998.
ISBN 80-86137-11-2

▪ VYSLOUŽIL, Jiří. Dvě stě let české hudby na Moravě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3988-4

▪ ZAPLETAL, Petar – BURJANEK, Josef. Svaz československých skladatelů a koncertních umělců. Praha: Editio Supraphon, 1975, s. 108–109.

▪ ZOUHAR, Zdeněk. Skladatel Jan Kunc. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960.


Diplomové práce

▪ KARAFIÁT, Jan. Brněnský koncertní život v 60. letech 20. století. Analýza repertoáru.
Brno, 2009. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Viktor Pantůček.

▪ PAŠEK, Martin. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 1 g-moll, op. 21: monografie díla.
Brno, 2016. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Lubomír Spurný.

▪ PŘIKRYLOVÁ, Radana. Moravská dechová kvinteta. Brno, 2017. Bakalářská diplomová práce. Janáčkova akademie múzických umění. Vedoucí práce František Kantor.

▪ VOHNOUTOVÁ EL ROUMHAINOVÁ, Suzanne. Počátky Klubu moravských skladatelů (1919–1928). Brno, 2013. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Veronika Vejvodová.


Periodika a sborníky

▪ AMBROS, Emanuel. Osvald Chlubna padesátníkem. Hudební věstník Unie českých hudebníků z povolání, 1943, roč. 36, č. 6, s. 84–86.

▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Brněnské kašny a fontány. K tvůrčímu profilu skladatele Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 3, s. 106–109.

▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Písňová tvorba Osvalda Chlubny. Časopis Moravského musea: vědy společenské, roč. 44 (1959), s. 179–192.

▪ PETRŽELKA, Ivan – MAJER, Jiří (eds.) Konzervatoř Brno: sborník k 50. výročí trvání první moravské odborné umělecké školy. Brno: Blok, 1969.

▪ TELEC, Vladimír – ZOUHAR, Zdeněk. 50 let VSMU 1912–1962. Brno: Krajské nakladatelství, 1963.

▪ VÍT, Petr. Státní filharmonie Brno 1956-1976. Brno: Blok, 1977.

V následujícím soupisu uvádíme pouze celá periodika. Odkazy na jednotlivé články jsou zmiňovány na příslušných místech.

Čas. Praha: Jan Herben, 1899–1924.

Čech: politický týdenník katolický. Praha: Antonín Schmitt, 1869–1937.

Československá republika. Praha: Josef St. Hevera, 1920–1932.

Československý rozhlas a televise. Praha: Orbis, 1954–1965.

Dalibor: časopis pro všecky obory umění hudebního. V Praze: Mojmír Urbánek, 1879–1927.

Divadelní šepty. Brno: Národní divadlo, 1920–1925.

Divadelní list Národního divadla v Brně. V Brně: Národní divadlo, 1925–1941.

Hudební rozhledy: kritický list pro českou kulturu hudební. Brno: Ol. Pazdírek 1924–1928.

Hudební rozhledy: časopis pro hudební kulturu. Praha: Svaz československých skladateů, 1948–2021.

Index: leták kulturní informace. Brno: Jan vaněk 1929–1939.

Jiskra: týdeník komunistické strany třebíčského kraje. Třebíč: KV KSČ [1945]–1960.

Lidové noviny. V Brně: Vydavatelské družstvo lidové strany v Brně, 1893–1945, 1948–1952.

Moravská orlice. V Brně: František Uman, 1863–1943.

Národní listy. Praha: Julius Grégr, 1861–1941.

Náš rozhlas: pořady všech slyšitelných stanic. V Praze: Orbis, 1939–1941.

Náš rozhlas. Praha: Orbis, 1945–1953.

Nové Čechy: pokroková revue politická, sociální a kulturní. Praha: Jaroslav Werstadt, 1918–1937.

Opus musicum. Brno: Svaz českých skladatelů v Brně, 1969–.

Pozor: národní noviny pro zemi Moravskoslezskou. Olomouc: Bohumír Knechtl, 1899–1938.

Prager Presse. Prag: Orbis, 1921–1938.

Program: čtrnáctideník pro kulturní politiku a umění. Brno: Družstvo divadel práce, 1945-1992.

Radio-Journal: věstník čsl. zpravodajské a radiotelefonické spol. s r.o. „Radiojournalu“ v Praze. V Praze: Orbis, 1923–1938.

Rovnost: list sociálních demokratů českých. Brno: J. Opletal, 1885–2001.

Salon: společnost, sport, divadlo, film, moda, výtvarné umění. Brno: [Jan Hanáček], 1922–1943.

Sborník Ministerstva školství a národní osvěty. V Praze: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1920–1947.

Svobodné noviny: list Sdružení kulturních organisací. Praha: Sdružení kulturních organisací, 1945–1948.

Večer: lidový deník. Praha: Roln. tiskárna, 1914–1944.

Venkov: orgán České strany agrární. V Praze: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, [1906]–1945.

Výroční zpráva za školní roky 1924/25–1938/39. Brno: Státní hudební a dramatická konservatoř, 1925–1939.

Zlatá Praha. Praha: J. Otto, 1884–1929.


Archiválie

▪ CHLUBNA, Osvald. Co mi Janáček dal, sv. I–V. ODH MZM, Pozůstalost Osvalda Chlubny, nesign.


Ostatní

kontakt | © Martin Pašek 2018–